Hem   |   Kontakt   |  Styrelsen   |  Auktion   |  Besök   |  Sponsorer   |  Historik 


Föreningens stadgar
Articles of associationAntagna vid årsmötet 1980 samt med ändringar antagna vid årsmötet 2001.

§ 1
Föreningens ändamål och verksamhet

a. Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper har till ändamål att stödja och främja samlandet av historiska värdepapper, främst gamla aktiebrev och obligationer att vidga kunskaperna om värdepapperens och företagens historia genom att anordna föredrag, visningar, auktioner, studiebesök och studieresor, att utgiva eller medverka vid utgivandet av publikationer och övriga arbeten i ämnet samt att på annat lämpligt sätt verka för föreningens ändamål.

b. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2
Medlemmar
a. Medlemskap kan vinnas av var och en som ställer sig bakom föreningens syften och erlägger fastställd medlemsavgift.

b. Stödjande medlemskap kan erhållas av fysisk eller juridisk person, som ställer sig bakom föreningens syften och erlägger särskild av årsmötet fastställd avgift.

c. Medlem skall för varje verksamhetsår erlägga en avgift, vilken fastställs av föreningen vid ordinarie årsmöte. Medlem, som icke senast den 30 juni erlagt årsavgiften, skall anses hava uträtt ur föreningen och avföras ur dess medlemsförteckning.

d. Föreningens medlemmar skall kostnadsfritt erhålla ett exemplar av de periodiska skrifter som föreningen utgiver och till nedsatt pris övriga skrifter som styrelsen bestämmer.

e. Därest det kan befaras, att genom någon medlems förvållande föreningens syfte motverkas eller dess anseende nedsättes, skall styrelsen skriftligen förelägga medlemmen att inom fjorton dagar inkomma med en förklaring. Uteblir förklaring eller finner styrelsen den icke tillfredsställande, äger styrelsen, såvida den är enig därom, förklara medlemmen utesluten ur föreningen. Den uteslutne äger begära, att styrelsens beslut att utesluta honom skall prövas av föreningen vid närmast följande ordinarie årsmöte, men äger i avvaktan på dylik prövning icke åtnjuta några medlemsrättigheter.

§ 3
Hedersledamöter
Till föreningens hedersledamot äger föreningen vid ordinarie årsmöte på förslag av styrelsen kalla person som gjort sig synnerligen förtjänt om föreningens intressen i Sverige eller på ett utomordentligt sätt gagnat föreningen. Hedersledamot erlägger ingen avgift till föreningen men har i övrigt samma skyldigheter och rättigheter som betalande medlem.

§ 4
Årsmöte
Föreningen skall en gång om året sammankalla till ordinarie årsmöte att hållas i februari-april på plats, som av styrelsen bestämmes. Till årsmötet skall medlemmarna erhålla personlig kallelse med posten. Kallelse skall utsändas minst 10 dagar före årsmötet. Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden:

1. fråga huruvida årsmötet är stadgenligt utlyst,

2. val av ordförande och sekreterare vid årsmötet,

3. val av justeringsmän för årsmötets protokoll,

4. uppläsning av styrelsens och revisorernas berättelse samt beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det föregående årets förvaltning,

5. val av så många ordinarie ledamöter av styrelsen som erfordras för att göra den fulltalig,

6. val av tre styrelseledamöter,

7. Val av tre styrelsesuppleanter,

8. val av två revisorer,

9. val av revisorssuppleant,

10. val av valberedning, högst tre personer, varav en sammankallande,

11. fastställande av årsavgift för ordinarie medlem respektive stödjande medlem för de närmast följande året,

11. övriga ärenden, som antingen av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av medlem skriftligen anmälts hos styrelsen minst fem dagar före årsmötet. Med styrelsens medgivande må därjämte fråga, som av närvarande medlem väckes, upptagas till behandling men ej till beslut.
Beslut fattas vid årsmötet med enkel majoritet, dock ej vid frågor om ändring av dess stadgar eller om upplösning av föreningen, om vilka frågor finnes särskilt stadgat i §§ 7 och 8 här nedan. Vid olika röstetal gäller den mening, som biträdes av årsmötes ordförande.
Val skall, därest någon vid årsmötet närvarande medlem så kräver, ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal skall frågan avgöras genom lottning.
Röstning genom fullmakt är icke medgiven.
Extra årsmöte sammankallas, då styrelsen så finner erforderligt eller då revisorerna, med angivande av skäl, skriftligen hos styrelsen så begär. För extra årsmöte skall i tillämpliga delar gälla vad här ovan finnes stadgat om ordinarie årsmöte. Anledningen till extra årsmötes sammankallande skall angivas i kallelsen. På extra årsmöte får till behandling förekomma endast det eller de ärenden, som angivits i kallelsen.

§ 5
Styrelse
a. Föreningens angelägenheter skall handhavas av styrelse, som skall bestå av lägst sex och högst sju ordinarie ledamöter jämte tre suppleanter för dem. De ordinarie ledamöterna skall utses var och en för en tid av två år på så sätt att tre av dem står i tur att avgå vid varje ordinarie årsmöte. Återval må ske. Därest styrelseledamot avgår före mandattidens utgång, skall efterträdare för honom av årsmötet utses allenast för den tid, som återstår av mandattiden. Suppleanterna skall utses för en tid av ett år. Återval må ske. Styrelsen äger för tiden närmast följande ordinarie årsmöte med sig adjungera erforderligt antal personer att såsom styrelseledamöter fylla uppkomna vakanser inom styrelsen, i den mån de valda suppleanterna är förhindrade att göra detta. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt bland föreningens övriga medlemmar klubbmästare.

b. Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden, då han finner det erforderligt, eller då två ordinarie styrelseledamöter eller och en av föreningens revisorer, med angivande av skäl, gör framställning därom. Till styrelsesammanträde skall jämväl suppleanter kallas. Styrelsen är beslutför, då förutom ordföranden eller vice ordföranden minst tre ordinarie ledamöter och /eller suppleanter är närvarande. Beslut fattas vid styrelsesammanträde med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

c. Styrelsen bestämmer hur föreningens medel skall placeras samt vilken eller vilka som skall äga rätt att utkvittera penningar i föreningens namn.

d. Sekreteraren skall föra protokoll vid styrelsens sammanträden, ombesörja föreningens korrespondens och avfatta pressmeddelanden om föreningens verksamhet även som upprätta årsberättelse över styrelsens förvaltning. Sekreteraren skall gemensamt med kassaförvaltaren föra föreningens medlemsförteckning.

e. Kassaförvaltaren skall inför styrelsen vara ansvarig för vården av föreningens medel. Han skall hava föreningens räkenskaper varje verksamhetsår avslutade före den sista februari följande år och utarbeta årsredovisningen för föreningens ekonomi.

§ 6
Revisorer
Föreningens revisorer skall senast den 15 mars hava fullgjort sitt uppdrag att granska styrelsens förvaltning under det föregående verksamhetsåret.

§ 7
Ändring av stadgarna
Förslag om ändring av dessa stadgar må väckas av styrelsen eller av minst tio medlemmar, vilka skriftligen i rekommenderat brev inkommer med motiverat konkret förslag härom till styrelsen. Dylikt förslag skall först behandlas av styrelsen, som däröver avgiver utlåtande till årsmötet. Förslaget måste vara inlämnat minst 20 dagar före årsmötet för att där kunna upptagas till behandling. Beslut om ändring av stadgarna måste för att vinna giltighet fattas med minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmars röster vid två på varandra med minst fyra månaders mellantid följande årsmöten, av vilka det ena måste vara ett ordinarie årsmöte. I kallelserna till dessa årsmöten skall särskilt angivas, att förslag om ändring av stadgarna skall förekomma till behandling, även som huvudsakliga innebörden i förslaget och motiveringen därtill.

§ 8
Upplösning av föreningen
Förslag om upplösning av föreningen må väckas av styrelsen eller minst tio medlemmar, vilka skriftligen i rekommenderat brev inkommer med motiverat förslag till styrelsen. Dylikt förslag skall först behandlas av styrelsen, som däröver avgiver utlåtande till årsmötet. Förslaget måste vara inlämnat minst 20 dagar före årsmötet för att där kunna upptagas till behandling. Beslut om upplösning av föreningen måste för att vinna giltighet fattas med minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmars röster vid två på varandra följande årsmöten. I kallelserna till dessa årsmöten skall särskilt angivas, att förslag om upplösning av föreningen skall förekomma till behandling, även som huvudsakliga innebörden i motiveringen till förslaget. Därest föreningen upplöses, må icke förekomma någon återbetalning till medlemmarna av till föreningen erlagda avgifter eller någon utdelning, i vilken form det vara må, till medlemmarna av föreningens tillgångar. Sedan föreningens samtliga skulder blivit guldna, skall dess behållna tillgångar överlämnas till Kungliga Myntkabinettet att av detta disponeras för främjande av forskningen rörande värdepapper i Sverige. Med av föreningen mottagna donationer förfares i händelse av upplösning av föreningen på sätt i vederbörande donationsbrev må finnas särskilt föreskrivet.

Articles of association
Currently available only in Swedish language.