Hem   |   Kontakt   |  Styrelsen   |  Auktion   |  Besök   |  Sponsorer   |  Historik 

 

Föreningens historia

Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper, SFHV, bildades den 10 juli 1979 vid ett sammanträde i Sundsvallsbankens styrelserum på Regeringsgatan 42 i Stockholm. Sammankallande var bankens fonddirektör Henry Vinterman. Övriga närvarande vid detta historiska tillfälle var Kurt M. Holm, Ernst-Olov Melin, Per-Erik Ohlsson, Tage Renander, Bo Niklasson, förste antikvarien vid Kungl. Myntkabinettet Ernst Nathorst-Böös och Aktiespararnas chefredaktör Stig Nordvall, mötets sekreterare.

En interimsstyrelse bildades med Kurt M. Holm som ordförande, Henry Vinterman som vice ordförande, Stig Nordvall som sekreterare och redaktör för föreningens medlemstidning, Ernst-Olov Melin som klubbmästare och övriga deltagare som ledamöter. Det första föreningsmötet hölls den 4 oktober samma år på Historiska museet där Ernst Nathorst-Böös förevisade en del av museets värdepapperssamlingar. Ett 20- tal medlemmar mötte upp. Genom den lilla auktion som hölls i anslutning till den efterföljande måltiden i museets cafeteria tillfördes föreningskassan sin första intäkt : 500 kronor.

Föreningens stadgar, som ursprungligen utarbetats av jur dr Nathorst-Böös, fick sitt nuvarande utseende genom moderniseringar 1989 och 2002. Av stadgarna framgår att föreningens ändamål är att stödja och främja samlandet av historiska värdepapper, främst gamla aktiebrev och obligationer, och att vidga kunskaperna om värdepapperens och företagens historia.

Föreningens första stora auktion ägde rum den 22 mars 1980 i Historiska museets lokaler. Den var välbesökt av deltagare från såväl London (uppköpare från Stanley Gibbons) som Frankfurt. Totalt såldes vid detta tillfälle gamla värdepapper för 64.800 kronor. Som ett exempel kan nämnas ett brev för Carl XIII:s bro från 1818 (50 Rdr) för 3.400 kr.

Sedan dess har ytterligare 85 auktioner ägt rum, vår respektive höst varje år. Den största och mest välbesökta (ca 75 personer) var den som anordnades på Stockholms Fondbörs den 22 april 1989 med anledning av föreningens 10 års jubileum. Då såldes 178 poster till ett totalt belopp av 320.000 kr (dvs 1.798 kr per post). Toppnumret vid den auktionen var ett aktiebrev för Svenska Levantiska Compagniet på 1.500 daler Kmt från 1748; det gick för 37.000 kr. Vid samma tillfälle såldes ett av Carl XV undertecknat aktiebrev för Åminne Bolag från 1859 på 500 Rdr för 23.000 kr. Hösten 2022 såldes på föreningsauktion nr 86 - i god konkurrens - det veterligt hittills högst betalda svenska aktiebrevet, Stenkols Grufvan Konung Gustaf IV Adolph 1805 med det mycket höga nominalvärdet 3000 riksdaler, för klubbat pris 118000 kr plus 15 % slagavgift. Detta typaktiebrev har en vinjett bild, i detta fallet en färglagd akvatintgravyr av M. R. Heland och betraktas som ett av Sveriges genom tiderna vackraste svenska aktiebrev.

Sedan uppstarten 1979 har föreningen regelbundet utgivit en medlemstidning med fyra nummer per år. Sedan dess har många intressanta och faktabetonade artiklar publicerats av stort referensvärde rörande de historiska värdepapperens och pappersaktiernas initiering, utveckling, hantering och avveckling i svenska näringsliv. Vidare arrangerar föreningen och erbjudes medlemmarna att delta i studiebesök, föredrag och events avintresse-väckande, underhållande och lärdomsinspirerande slag. Föreningen har också under åren utgivit flera referens-böcker om svenska tryckta aktiebrev, senast 2019, en helt omarbetad referensförteckning RSA omfattande ca 8500 olika brev. Separat har också utgivits en Värderingsguide som knyter an till referensnumren i RSA. Dessa böcker är de mest informativa på marknaden för uppbyggnad och inventering av samlingar samt orientering om samlarmarknaden och försäkringsvärdebedömningar.

Föreningen har hittills haft sex ordförande: Kurt M. Holm (1979-1982 och 1991-1994), Henry Vinterman (1982-1985), Håkan Gergils (1985-1989), Ragnar Boman (1989-1991) John Örtengren (1994-2020) och Per-Göran Carlsson (2020 - nuvarande).

PG
Per-Göran Carlsson